Ożarowski Bon Żłobkowy - Oficjalna strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie - Ożarowski Bon Żłobkowy

Informacje

Siedziba ośrodka

Urząd Miasta

 • Zobacz też

 • Kontakt

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie
  ul. Leona Mazurkiewicza 19
  27-530 Ożarów
  tel/fax 15 8610368,
  tel. 15 8610325,
  tel. kom. 504 013 275
  e-mail: sekretariat@opsozarow.pl
  REGON: 005660630
  NIP: 8631091192

Ożarowski Bon Żłobkowy

       Świadczenie rodzinne „Ożarowski Bon Żłobkowy”, jest świadczeniem pieniężnym w wysokości 600zł miesięcznie przyznawanym w celu częściowego pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku lub klubie dziecięcym albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Bon przysługuje rodzicom, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

 1. dziecko, na które ma być przyznany bon jest objęte usługami niepublicznego żłobka, niepublicznego klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna zatrudnionego przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisanego do odpowiedniego rejestru lub wykazu dziennych opiekunów, bądź niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej;
 2. zamieszkują na terenie Gminy Ożarów;
 3. dokonali ostatnio rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Opatowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Ożarów z tym, że warunek ten nie dotyczy osób, które z racji wykonywania innej pracy zarobkowej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 4. pracują zawodowo lub wykonują inną pracę zarobkową w tym w gospodarstwie rolnym;
 5. nie korzystają z urlopu wychowawczego i nie sprawują osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka lub dzieckiem przysposobionym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 6. świadczenie przysługuje również rodzicom spełniającym warunki określone w pkt 1-3 i 5 jeżeli jeden z rodziców lub obydwoje rodziców nie są zatrudnieni i nie wykonują czynnej pracy zawodowej lub nie wykonują innej pracy zarobkowej z powodu:
  1. ciężkiej choroby lub niepełnosprawności,
  2. kontynuowania nauki w systemie dziennym lub zaocznym, która uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  3. odbywania stażu, brania udziału w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, programach mających na celu aktywizację zawodową i społeczną organizowanych przez urzędy pracy lub inne podmioty,
  4. przebywania w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Ożarowski Bon Żłobkowy nie przysługuje:

 1. na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 2. osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia  zawiera Uchwała nr XLIX/353/2022 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 1 czerwca 2022r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Ożarowski Bon Żłobkowy".

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie, ul. Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów.