Jakie są rodzaje świadczeń niepieniężnych pomocy społecznej? - Oficjalna strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie - Jakie są rodzaje świadczeń niepieniężnych pomocy społecznej?

Informacje

Siedziba ośrodka

Urząd Miasta

 • Zobacz też

 • Kontakt

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie
  ul. Leona Mazurkiewicza 19
  27-530 Ożarów
  tel/fax 15 8610368,
  tel. 15 8610325,
  tel. kom. 504 013 275
  e-mail: sekretariat@opsozarow.pl
  REGON: 005660630
  NIP: 8631091192

Jakie są rodzaje świadczeń niepieniężnych pomocy społecznej?

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

 

PRACA SOCJALNA

Podstawa prawna – art. 45 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1508)

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, bez względu na posiadany przez osobę/rodzinę dochód.

Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności o samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

 

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. z 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

Wysokość składki ubezpieczenie zdrowotne określają przepisy o systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

 

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

Podstawa prawna – art. 17 ust. 9, art. 42 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1508)

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem (własnym

i współmałżonka) lub rodzeństwem. Warunkiem przyznania tej formy pomocy jest dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się, który nie może przekraczać 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie może podlegać obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innych tytułów, a także nie może pobierać emerytury albo renty. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami chorymi stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zaświadczeniu lekarskim.

Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe określają przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Postawa prawna – art. 17 pkt. 1 ust. 11, art. 50 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018r. poz. 1508)

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych. Usługi te mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogę takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania określa Uchwała Nr XXVI/171/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2004 r.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 189 poz. 1598).

 

SPRAWIENIE POGRZEBU

Podstawa prawna – art. 44 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018r. poz. 1508)

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę z wyznaniem zmarłego.

 

SCHRONIENIE, POSIŁEK, NIEZBĘDNE UBRANIE

Podstawa prawna – art.48 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1508)

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest do tego pozbawiona.

 • Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych
 • Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku
 • Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.