Komu przysługuje prawo do świadczeń oraz kiedy można dostać zasiłek pomocy społecznej ? - Oficjalna strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie - Komu przysługuje prawo do świadczeń oraz kiedy można dostać zasiłek pomocy społecznej ?

Informacje

Siedziba ośrodka

Urząd Miasta

 • Zobacz też

 • Kontakt

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie
  ul. Leona Mazurkiewicza 19
  27-530 Ożarów
  tel/fax 15 8610368,
  tel. 15 8610325,
  tel. kom. 504 013 275
  e-mail: sekretariat@opsozarow.pl
  REGON: 005660630
  NIP: 8631091192

Komu przysługuje prawo do świadczeń oraz kiedy można dostać zasiłek pomocy społecznej ?

Prawo do świadczeń pomocy społecznej, przysługuje:

 • Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

 

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej, przy jednoczesnym spełnieniu dwóch warunków:

1)     TRUDNA SYTUACJA ŻYCIOWA, której dotyczą:

 • Sieroctwo
 • Bezdomność
 • Ubóstwo
 • Bezrobocie
 • Niepełnosprawność
 • Długotrwała lub ciężka choroba
 • Przemoc w rodzinie
 • Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze
 • Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • Alkoholizm lub narkomania
 • Zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa
 • Klęska żywiołowa lub ekologiczna.

2)     TRUDNA SYTUACJA FINANSOWA oznaczająca, że miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej czyli od tzw. kryterium dochodowego.

Prawo do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przysługuje:

 • Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00., zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
 • Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł., zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
 • Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”. 

     Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do celów pomocy społecznej przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00zł.