Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego i jaka jest ich wysokość? - Oficjalna strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie - Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego i jaka jest ich wysokość?

Informacje

Siedziba ośrodka

Urząd Miasta

 • Zobacz też

 • Kontakt

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie
  ul. Leona Mazurkiewicza 19
  27-530 Ożarów
  tel/fax 15 8610368,
  tel. 15 8610325,
  tel. kom. 504 013 275
  e-mail: sekretariat@opsozarow.pl
  REGON: 005660630
  NIP: 8631091192

Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego i jaka jest ich wysokość?

ŚWIADCZENIA  Z  FUNDUSZU  ALIMENTACYJNEGO
przysługują osobie uprawnionej do:

 • ukończenia przez nią 18 roku życia albo,
 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo,
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Prawo do świadczeń ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż  od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. Okresy świadczeniowe do  świadczeń z funduszu alimentacyjnego trwają  od 1 października  do 30 września roku następnego.

OSOBA  UPRAWNIONA  to  osoba  uprawniona  do  alimentów  od  rodzica  na  podstawie  tytułu wykonawczego  pochodzącego  lub  zatwierdzonego przez  sąd,  jeżeli  egzekucja  okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów, bez względu na wielkość zaległych zobowiązań dłużnika wobec osoby uprawnionej;   za bezskuteczność egzekucji uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika;  lub  braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Obecny okres  świadczeniowy trwa  od 1 października 2019r.do  30 września  2020r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługująw wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej  niż  500 zł. 
jeżeli  dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;  lub  zawarła związek małżeński.

Ustalając prawo do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego  na okres świadczeniowy 2019/2020 brane jest pod uwagę dochody  osiągnięte przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym  okres świadczeniowy  tj.  2018r. uwzględniają zarówno dochód utracony, jak i uzyskany w roku bazowym i po tym roku.

Na dochód ten składają się następujące składniki:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 51 poz. 307 z późn.zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (np. dochody z gospodarstwa rolnego, stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci).

Dochód  z 1 ha przeliczeniowego  do  celów  obliczania  dochodu  z  gospodarstwa rolnego  dla  osób  ubiegających  się  o  świadczenia  z funduszu alimentacyjnego  za  2018r.  wynosi  2 715 zł.  rocznie.