Jakie są rodzaje świadczeń pieniężnych pomocy społecznej ? - Oficjalna strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie - Jakie są rodzaje świadczeń pieniężnych pomocy społecznej ?

Informacje

Siedziba ośrodka

Urząd Miasta

 • Zobacz też

 • Kontakt

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie
  ul. Leona Mazurkiewicza 19
  27-530 Ożarów
  tel/fax 15 8610368,
  tel. 15 8610325,
  tel. kom. 504 013 275
  e-mail: sekretariat@opsozarow.pl
  REGON: 005660630
  NIP: 8631091192

Jakie są rodzaje świadczeń pieniężnych pomocy społecznej ?

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

 

ZASIŁEK STAŁY

Podstawa prawna – art. 10 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt. 19, art. 36 pkt. 1 lit. a, art. 37 pkt 1 – 2 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1508)

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00zł miesięcznie;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie, z tym że kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

 • Całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Zaliczenie do I lub II grupy inwalidów
 • Legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej – zasiłek stały nie przysługuje.

 

ZASIŁEK OKRESOWY

Podstawa prawna – art. 7 pkt 1 – 15, art. 38, art. 147 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1508)

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek okresowy dla osoby samotnie gospodarującej ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00zł miesięcznie.
 • Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy dla rodziny ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny, z tym że kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

ZASIŁEK CELOWY

Podstawa prawna – art. 7, pkt. 1 – 15, art. 9, art. 17 ust. 1, pkt 5 ust. 2 pkt. 1, art. 36 pkt 1 lit.c, art. 39, art. 40, art. 41, Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1508)

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Ta forma pomocy uzależniona jest od kryterium dochodowego osoby/rodziny i występujących okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej. Ta forma pomocy może być przyznana niezależnie od dochodu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 • specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,
 • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.